Nyheter

SEMINAR: FOTOGRAFIET OG DEN TREDJE DIMENSJONEN

Foredragsholdere: Dag Alveng, Dag Erik Elgin, Joacim Sprung & Hanne Hammer Stien.

Torsdag 16. november 2017, kl. 12.30 – 17.00.

Påmelding innen tirsdag 14. november (begrenset antall plasser).
Pris: kr. 50,- Meld deg på HER.


Fotogalleriet har gleden av å invitere til det andre seminaret i forbindelse med galleriets jubileumsprogram, som tar sikte på å reflektere over galleriets egen eksistens ved å kartlegge en konstellasjon av fotografiske bruksområder og presentasjonsformer.

Seminaret Fotografi og den tredje dimensjonen presenterer fotografiets forbindelse til dokumentasjon ved å se på dets tosidige rolle, både som kunstverk og som dokumentasjonsverktøy. Seminaret vil også undersøke fotografiets rolle i dokumentasjonen, formidlingen og gjenskapelsen av historiske utstillinger og kunstverk, blant annet ved å diskutere estetikk og metoder som anvendes i fotografisk dokumentasjon av utstillinger og kunstverk. Videre vil seminaret ta for seg en brytning innen fotografiets bruksområde; fra illustrerende dokument til selvstendig objekt som strekker seg utover sine todimensjonale egenskaper.

I likhet med de andre delene av jubileumsprogrammet, er seminaret konseptuelt knyttet til Aby Warburg og hans bildeatlas Atlas Mnemosyne. Gjennom denne atlasen skapte Warburg en eksperimentell tilnærming til bilder ved å bruke materiale fra sitt eget fotografiske arkiv for å skape nye konstellasjoner og sammenhenger mellom disse bildene. Ved å klassifisere fotografiske bilder av historiske kunstverk og gjenstander fra kulturhistorien basert kun på motivene, og ikke deres symbolske meningsinnhold, søkte Warburg etter en ny form for bildeanalyse for å skape nye historiske forbindelser. Fotografiet spilte en avgjørende rolle for denne metoden ved at den muliggjorde sammensettingen av kunstverk og kulturelle objekter fra ulike steder og tidsaldre.

Hva skjer når fotografiet som dokument blir et objekt i seg selv? Når fungerer fotografiet kun som et dokument og når blir det fotografiske dokumentet et selvstendig fotografi, eller tidsmarkør som kan snakke for seg selv? De inviterte foredragsholderne vil diskutere og visualisere disse spørsmålene gjennom sine arbeider, både som kunstnere og forskere.

FOREDRAGSHOLDERE

Dag Alveng

Dag Alveng er en av Norges mest kjente fotografer, og som flere andre fotografer i sin generasjon tok han sin utdannelse ved Trent Polytechnic, Nottingham i England. Etter Alveng flyttet tilbake til Norge, grunnla han Fotogalleriet i 1977 sammen med kollegaer og venner. I perioden med sitt aktive engasjement på galleriet viste han også sitt eget arbeid ved siden av sine kolleger og andre inviterte kunstnere. Siden 1970-tallet har han jevnlig stilt ut på viktige museer og gallerier i USA og Europa, og ikke minst blitt innkjøpt av sentrale kunstinstitusjoner i inn- og utland. I februar 2018 åpner hans retrospektive solutstilling på Henie Onstad Kunstsenter.

Kunstneren Dag Alveng skal snakke om to utstillinger: hans soloutstilling Vegger (Fotogalleriet, 1979), samt hans deltakelse i gruppeutstillingen Det poetiske teater 3 (Kunstnernes Hus, 1981).

Til utstillingen Vegger hadde Alveng fotografert Fotogalleriets vegger, for deretter å henge bildene på akkurat samme sted. Hans arbeid behandler dermed forholdet mellom fotografering som et todimensjonalt medium med tredimensjonale egenskaper idet fotografiet ikke bare innehar representative egenskaper, men blir også et selvstendig objekt. Etter utstillingen på Fotogalleriet ble Alveng invitert til å delta på Det poetiske teater 3, som bar preg av performance og installasjon. Her fotograferte Alveng installeringen av utstillingen, og den fotografiske dokumentasjonen ble så integrert som Alvengs representerende verk i utstillingen.

Dag Erik Elgin

Dag Erik Elgins kunstneriske virke fremstår ved første øyekast som uløselig knyttet til maleriet, dets materielle egenskaper og historiske forbindelse. Gjennom en analytisk tilnærming til hva det innebærer å skape et kunstverk fra et samtidig perspektiv, forankres hans verk i en dyp historisk bevissthet.

I presentasjonen vil Elgin fokusere på sine arbeid Originals/Originals Grisaille og After Image/Half Figure som ble vist i utstillingen På sporet av Matisse (Henie Onstad Kunstsenter, 2015). Så langt har ikke fotografiets betydning for disse arbeidene vært gjenstand for undersøkelse. Det kan imidlertid påstås at det fotografiske mediet, i form av fotografisk dokumenterte kunstverk, er avgjørende for tilblivelsen av disse maleriene, til tross for dets tilsynelatende usylige rolle, .

Joacim Sprung

Joacim Sprung er lektor, samt koordinator for det internasjonale mastergradsprogrammet for visuell kultur ved kunsthistorie og visuell forskning, Lunds Universitet, Sverige. Han har tidligere undervist på Københavns Universitet og Det Kongelige Kunstakademi i København. Hans hovedundervisning og forskningsfelt er innen kunsthistoriografi, estetikk og visuell kultur. Sprungs doktorgradsavhandling diskuterte Aby Warburgs Mnemosyne Atlas og visualisering av kunsthistorie rundt 1800/1900-tallet. For tiden er han engasjert i et samarbeidsprosjekt for utstillingen Myths of Nations. The Clash of Futures. 1914-1945 på Deutsches Historisches Museum i Berlin. Han er også medredaktør av et kommende volum av en svensk oversettelse av Aby Warburgs tekster.

Joacim Sprungs presentasjon vil fokusere på den fotografiske delen av Aby Warburgs Mnemosyne Atlas, samt undersøke de faktiske platene og de forskjellige fotografene og assistentene som bidro til å skape denne atlasen. Sprung vil diskutere atlasen som et samarbeidsprosjekt av Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (KBW) i Hamburg, som Sprung kaller den visuelle fabrikken.

Hanne Hammer Stien

Hanne Hammer Stien har nylig fullført sin doktorgradsavhandling i kunsthistorie fra UiT Norges arktiske universitet, titulert Fotografi i forgrunnen, fotodokumentasjon og bruk av bilder i kulturhistoriske museer (2016). I avhandlingen stiller Stien spørsmål ved fotografiets posisjon i en kulturhistorisk sammenheng og undersøker fotodokumentasjonens praksis innenfor en museumskontekst. Noen av spørsmålene hun stiller er: Hva er betydningen av disse fotografiene? Hvilke verktøy brukes til fotografisk dokumentasjon? På hvilken måte er fotografiske bilder en del av en større bildekultur? PROGRAM

På Fotogalleriet vil Hammer Stien snakke om fotografi og fotodokumentasjon i kulturhistorisk sammenheng med spesiell vekt på kulturhistoriske museer, og hvordan fotografi tradisjonelt har fungert som bakgrunn eller kontekst for museenes andre gjenstander. Fra 1960-tallet har fotodokumentasjon erstattet gjenstandsinnsamling, og i dag er det en ny interesse for fotografi som gjenstand i seg selv, som kilde og som bilde. Interessen for fotografiets egenskap som bilde henger sammen med en ny kunnskapsforståelse; sammen med kunst skal fotografi bidra til å fremme "situatedness" og "subjektivitet" i kulturhistoriske museer, som gjør at fotografi kommer i forgrunnen i kulturhistoriske museer og at det formalestetiske uttrykket vektlegges.

PROGRAM
12.30 – 12.45: Registrering
12.45 – 13.00: Introduksjon ved Stephanie von Spreter og Espen Gleditsch
13.00 – 13.45: Joacim Sprung
13.45 – 14.00: Q&A
14.00 – 14.30: Dag Alveng
14.30 – 14.45: Q&A
14.45 – 15.15: Kaffepause
15.15 – 16.00: Hanne Hammer Stien
16.00 – 16.15: Q&A
16.15 – 16.45: Dag Erik Elgin
16.45 – 17.00: Q&A/ oppsummering
17.00 – 19.00: Åpning Nordic Anthology #14: Hanne Lillee

Seminaret avholdes samtidig som solutstillingen med Shirana Shahbazi vises og George Kuchars Wild Night in El Reno blir vist som en del av Camera Movement-programmet. Etter seminaret vil det være åpning av Nordic Anthology #14 med Hanne Lillee.

VELKOMMEN!

Påmelding

siste